Социални услуги

1) Дирекция за социално подпомагане
Функциите на дирекцията са:
 1. Отпускане на социални помощи и семейни помощи за деца;
 2. Предоставяне на социални услуги;
 3. Контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги;
 4. Откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги;
Дирекцията отпуска месечни; целеви; и еднократни социални помощи и извършва социални услуги, регламентирани в Закон за социалното подпомагане, Правилника за приложение на закона за социално подпомагане Закон за интеграция на хората с увреждания; Семеен кодекс; Закон за закрила на детето и подзаконовите нармативни актове за приложението им.
 
2) Домашен социален патронаж
В общината повече от 20 години има изградено звено и поддържана база за Социален патронаж, чиято дейност е: ежедневно доставяне на храна по домовете (обяд и вечеря), поддържане на хигиената в жилищата на лицата, снабдяване с лекарства и хранителни продукти, заплащане на вода, телефон, ел. енергия със средства на лицата. Общинския бюджет поема разходите за заплати на персонала, осигуряване на материало-техническа база и част от разходите за ток и бензин. Разходите за храна и част от разходите за консумативи се покриват от таксата за извършваната услуга, заплащана от ползвателите и. Средният брой на лицата, които ползват услугите на ДСП – Костенец е 80 човека. ДСП обслужва лица от всички населени места на територията на общината.