Структура на общинска администрация

 

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Кмет на община Костенец

Йордан Ангелов

 

 

angelov@kostenetz.com

Заместник кмет на община Костенец

 Тинка Проданова

 

 

 prodanova@kostenetz.com

Заместник кмет на община Костенец

 

 

 

 

Кмет на кметство гр. Момин проход

Ивайло Котларов

 

071426266

kotlarov@kostenetz.com 

Кмет на кметство с. Костенец

Любка Кацарова

 

071445204

 Кметски наместник на с. Пчелин

Живко Петров

 

071472255

Кметски наместник на с. Горна Василица

Атанас Йорданов

 

071423227

Кметски наместник на с. Очуша

Иван Стойчев

 

071471215

 

ДЛЪЖНОСТИ – ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Секретар община Костенец

 

   

Финансов контрольор

Ангел Дунгаров

   

Главен архитект

Данаил Едрев 

   

Младши експерт „ОМП и КИ“

Георги Тодоров

  0879554100 

Главен експерт „Връзки с обществеността“ и „Секретар на МКБППМН“

Емил Кангалов

  0887080867

Главен специалист "Музей и опазване на културното наследство"

Александър Арангелов

   


ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Директор Дирекция "АПО" и организатор ЦУГ

Мариана Павлова

  0886739216

Главен експерт„ Образование и култура”

Благовеста Христова

  0886080853

Главен специалист "Човешки ресурси"

Валентина Донкина

Старши специалист "Човешки ресурси"

Елисавета Карамишева

  0885817900 

Главен специалист "Общински съвет"

Катерина Бонева

 

0886739283

0884824499

071422036

Младши експерт „Търговия, транспорт и туризъм“

Полина Ваклина 

 

0886739281

ttt@kostenetz.com

Главен експерт „Архив“

Капка Кацарова

Главен специалист 

Десислава Спасова

   

Главен специалист „Секретар на Кмета“

Никол Рунева

   

Главен специалист „Шофьор на Кмета“ 

Борислав Джоров

   

Младши експерт „Гражданско състояние“

Любка Димитрова

  0884881077

Главен специалист „ГРАО“

Мария Илиева

  0884881077

Главен специалист „ГРАО“

Десислава Томова

  0884881077

Главен специалист "Печатни издания и комуникации" 

Вержиния Шопска

  0876345940 

Изпълнител – Шофьор

Ангел Златков

  0886767373

Изпълнител – Шофьор

Атанас Гаджов

  0886969944

Главен специалист „Информационни технологии“

Дuмuтъp Вeлuчкoв

 

0877311677 

Главен специалист "Информационни технологии"

Георги Свиленов

   

Главен специалист "АДО"

Ирина Стоянова

   


ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

Директор и Главен счетоводител

Николай Хаджиниколов

 

0886739277

0884878066

Главен експерт – счетоводител

Емилия Вълкова

   

Старши експерт – счетоводител

Румен Донкин

   

Старши експерт – счетоводител и помощник - касиер

Виолета Нейчева

   

Главен специалист – Касиер

Рилка Стоянова

   

Главен инспектор

Йорданка Панова

   

Главен специалист – Контрол и Домакин

Снежана Христоскова

   

Главен специалист – Инкасатор

Даниела Гаргова

   


ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“

Директор Дирекция ТСУ и юрисконсулт

 

 

 

        

Главен инженер

инж. Анна Чукова

 

0879800046

Главен експерт „Регулация и кадастър“

Евелина Хаджиниколова

 

0888686819

Главен експерт „Селско стопанство и Екология“

Даниела Мандажиева

  0879800047 

Главен специалист „ТСУ“

Цветанка Стоименова

 

0887888754

Главен специалист „ТСУ“ и „ПО“

Евда Панева

  0879304063

Главен специалист „Секретар експертен съвет“

Емилия Стоичкова

   


ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

Началник отдел „ОС“

Владислава Китова

 

0888030396

v.kitova@kostenetz.com

 Младши експерт

Десислава Одажиян

 

0876447150

ob.sobstvenost@kostenetz.com 

Главен специалист

Аксиния Николова

   

Главен специалист

Иван Леков

 

0887080827


ОТДЕЛ „ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Началник отдел „ПЕС“

Анета Кирова

 

0886040495

a.kirova@kostenetz.com

Младши експерт "Проекти на ЕС"

Йорданка Стефанова

   

Младши експерт "Проекти на ЕС"

Мая Петкова

   

Младши експерт "Проекти на ЕС"

 

   

Младши експерт "Финанси"

Лили Михайлова

   

Младши експерт "Финанси"

Александра Анастасова - Кайтазова
   


ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Началник отдел „МДТ“

Мариета Дакова

 

0888030374

mdt@kostenetz.com

Главен експерт

Елена Радева

 

0889994408

0879800048

Старши инспектор

Антоанета Минкова

   

Главен специалист

Йорданка Гьошева

   

Главен специалист

Гергана Бонева

   

Главен специалист

Вера Стоилова