ОП "Доставка на съдове за събиране на битови и строителни отпадъци за нуждите на ОП "Благоустройство и комунално стопанство" гр. Костенец, по обособени позиции"