Публични регистри

Регистър за актовете за общинска собственост

Заповеди ОСЗ 2018

Регистър пунктове за черни и цветни метали 2018

Регистър за домашни любимци и пчелни семейства 2018

Регистър за площадки за стъкло, пластмаса и хартия 2018

Регистър за зелени площи 2018

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на категоризираните туристически обекти на територията на община Костенец - 2017 г.

Регистър на културните институции на територията на община Костенец

Регистър военни паметници община Костенец

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Костенец

Регистър по приватизация Община Костенец

Регистър за ненормираното работно време

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Костенец

Списък на детски градини, училища и обслужващи звена на територията на община Костенец

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация при Община Костенец 2016-2017

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на територията на община Костенец

Регистър за търговски обекти на закрито 2017 г. в Община Костенец

Регистър на Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в община Костенец - 2017 г.

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2017 г. в Община Костенец

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ  РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване в Община Костенец

Хронологичен регистър на даренията

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА 2012г

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖИ ЗА 2013г

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ