Заповед и обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот (бюфет/книжарница) - публична общинска собственост

Заповед и обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот (бюфет/книжарница) - публична общинска собственост