Информация от Басейнова Дирекция ИБР Пловдив

Информация от Басейнова Дирекция ИБР Пловдив


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИБР,

 

Във връзка с прогноза на НИМХ  за продължаване на валежите до сряда (Очакват се сняг и дъжд в северната и западната част, дъжд в южната и югоизточната част - сумарни валежи за периода 30-40 л/кв.м.) и по разпореждане на зам.-министъра на ОСВ, моля да предприемете спешни действия по осигуряване на проводимостта на речните легла,  както и да предприемете действия съобразно Вашите правомощия за защита и уведомяване на населението, относно възможни, неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите.

В рамките на своите компетентности по Закона за водите, кметовете и областните управители е необходимо да предприемат необходимите дейности за осигуряване на безпрепятствено провеждане на високи води и недопускане на наводнения н а прилежащи имоти в границите и извън границите на урбанизираните територии, както и на елементи от техническата инфраструктура.

Местните власти е необходимо да информират оперативните звена към Басейновите дирекции за обстановката и възникнали проблеми.

 

При възникване на събития, свързани с вредното въздействие на водите, очакваме Вашата своевременна информация на електронна поща bd_plovdiv@abv.bg или на дежурните телефони в БД ИБР Пловдив – 032 62 15 52, 0887 939 422, 0885 166 044.


ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район

 

 

Съгласувал:

Васил Узунов

Директор дирекция ПР

 

Младен Ангелов

Началник отдел ПУВ, дирекция ПР

 

Изготвил:

Видка Ганчева,

Гл. експерт ИНК в дирекция ПР, отдел ПУВ и дежурен експерт на БД ИБР Пловдив

 

Изтегли от тук: