Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 04.09.2020 г. от 13:30 ч. за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

Община Костенец на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 47, ал. 1 и чл.70, ал.1, ал.2 и чл. 71 от Наредба за общинската собственост, във връзка с Решение № 106 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Костенец, проведено на 30 юли 2020г. обявява публичен търг с явно наддаване на 04.09.2020г. от 13,30ч. за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост. - публикувано на 20.08.2020 г.
 
Свали файл: