Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 14.01.2021 г. от 11:30 ч. за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

Община Костенец на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 57, ал. 1 и чл.84 от Наредба за общинската собственост, във връзка с Решение № 176 по Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Костенец, проведено на 26 ноември 2020г. обявява публичен търг с явно наддаване на 14.01.2021г. от 11,30 ч. за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост - публикувано на 29.12.2020 г.

Свали файл: