Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 18.06.2019 г. от 13.00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост

Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 18.06.2019 г. от 13.00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост, представляващ петно № 7 с площ от 5 кв.м., находящ се в УПИ VІІІ – 1980 „За търговия и обществено обслужване“ в кв. 89Г по плана на гр.Костенец, за поставяне на преместваем обект /павилион/ за търговия с тютюневи изделия съгласно схема, одобрена от гл. архитект - публикувано на 31.05.2019 г.