Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на началник на отдел в община Костенец

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на

началник на отдел в  община Костенец

 

Община Костенец, гр.Костенец, ул.”Иван Вазов”№2, на основание     чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и   ал. 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-04-662/13.10.2020 г. на Кмета на община Костенец обявява конкурс за назначаване на началник на отдел   „Образование, култура, спорт и здравеопазване” в  община Костенец при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността  началник на отдел   в Община Костенец, длъжностно ниво по КДА 7, наименование на длъжностното ниво – Ръководно  ниво 7Б.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

· Висше  образование –  специалност филология, масови комуникации,  журналистика, масова комуникация и информация, право, администрация и управление, история и археология

· Изискана минимална степен за завършено образование  – бакалавър

· Минимален професионален опит – 4 години

· Минимален ранг за длъжността – ІІІ  младши;

· Да притежават добра аналитична компетентност и професионална компетентност, комуникативна компетентност, ориентация към резултати и умение за работа в екип; фокус към клиента, компетентност за преговори и убеждаване

· Компютърна грамотност – работа със специфични софтуерни продукти за текстообработка и ел. таблици, работа със специализирани софтуерни продукти, работа с офис техника

· Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран и да не са лишени по съдебен ред от право да заемат съответната длъжност;

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин: 

· тест;

· провеждане на интервю с кандидатите;

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

· Заявление за участие в конкурса за държавен служител съгл. пр.№3 от НПКПМДСл

· Автобиография

· Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

· Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността

· Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова, служебна или осигурителна книжка

· Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

            5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок от  14.10.2020 г. до 26.10.2020  г. до 17.30 часа в Центъра за административно обслужване,  Общинска администрация Костенец, на адрес: гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.1, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в Центъра за административно обслужване, Общинска администрация Костенец, ул.“Иван Вазов” №2

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Координира, контролира и отговаря за изпълнението на основните функции и специфичните дейности на отдела във връзка с подготовката, анализа и разработването на програми за развитието на културата в общината;

- Ръководи, координира и контролира изготвянето на анализи, подготовка на проекти и програми и дава експертни становища в областта на образованието, хуманитарни и социални дейности, здравеопазването, спорта и младежките дейности. Координиране дейността на читалищата в общината; организира  подготовката и  провеждането на официални и национални празници; участие в разработки на проекти на неправителствени организации, читалища, Общинска администрация.

- Контролира компетентното проучване и решаване на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на гражданите в законно установените срокове, като осъществява контрол при извършването на проверки. Организира изготвянето на справки и материали от висшестоящи институции по въпроси, касаещи културата, социалните дейности, здравеопазване и образованието.

         8. Минимален размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: 630.00 лв.

 

ЙОРДАН АНГЕЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

 

М. Павлова

Директор на дирекция АПИОЧР и ФСД