О Б Я В А

О Б Я В А

Общински съвет - Костенец открива процедура за избор на съдебни заседатели към Софийски окръжен съд и Районен съд Ихтиман за мандат 2020 – 2023 година.
(4 съдебни заседатели за Софийски окръжен съд и 10 съдебни заседатели за Ихтимански Районен съд)
Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са дееспособни български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психични заболявания;
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет - Костенец, че, ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред съответния съд;
8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към съответния съд .
Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет - Костенец:
1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и имейл на кандидата;
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
5. Две препоръки и данни за контакт с две лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
6. Мотивационно писмо;
7. Писмено съгласие;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.
Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели до 22 януари 2020г. включително в деловодството на Община Костенец, в Центъра за услуги на гражданите, ет. І.
Най-малко 10 на сто от кандидатите трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Съгласно чл. 73 от Закона за съдебната власт за времето, в което съдебните заседатели изпълняват функциите си и задълженията, свързани с тях, им се заплаща възнаграждение от бюджета на съдебната власт.
Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 ДЕКЛАРАЦИЯ /по чл.69, ал.2 от ЗСВ/ Окръжен съд - София
Приложение №2 ДЕКЛАРАЦИЯ /по чл.69, ал.2 от ЗСВ/ Районен съд – Ихтиман
Приложение №3 ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт