План за интегрирано развитие на община Костенец за периода 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Костенец за периода 2021-2027 г.
 
 Уважаеми дами и господа,
на Вашето внимание, представяме План за интегрирано развитие на община Костенец за периода 2021-2027 г. Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 15.04.2021г. вкл. на електронен адрес - kostenetz_adm@kostenetz.com или в сградата на общината -  Ул. „Иван Вазов” № 2. Гр. Костенец.
 Плановете за интегрирано развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закон за регионалното развитие (3PP). Те се изготвят за периода на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на EC). ПИРО се обсъжда и приема от Общински съвет по предложение на кмета на общината.
 Планът за интегрирано развитие на община Костенец за периода 2021-2027г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на общината, отчитайки специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на развитието, от друга. В него са дефинирани проектни идеи за финансиране със средства от европейски бюджет, общински бюджет и други източници. Проектът на изготвения План за интегрирано развитие на Община Костенец за периода 2021-2027г., с цел запознаване е достъпен на интернет страницата на Община Костенец.