Решение №80 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно даване на съгласие, като собственик на ул."Самуил" за изменение на улична регулация п имотните граници на имот с идент.№ 38916.10.608

Решение №80 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно даване на съгласие, като собственик на ул."Самуил" за изменение на улична регулация п имотните граници на имот с идент.№ 38916.10.608 по кадастралната карта на к.к. Вили Костенец

Свали файл: