СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Костенец напомня на всички собственици на кучета, че 31 март е крайният срок за заплащане на годишната такса за притежаване на домашен любимец. Таксата е в размер на 10 лв. и се заплаща в касата на Центъра за услуги на гражданите, ет.1.
Всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в Общината своя домашен любимец и не са заплатили таксата, трябва да направят това до края на месец март. Декларация за притежаване на домашен любимец по образец може да получите в Центъра за услуги на гражданите, ет.1.
Съгласно чл. 21 (1) от Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Костенец от такса се освобождават собствениците на:
1. кучета – водачи на инвалиди (кастрирани);
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка (кастрирани);
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета.

Административната регистрация на всяко домашно куче в Общината е задължителна, в т. ч. и на тези животни, които са освободени от заплащане на таксата.