Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води

Община Костенец на основание чл.62а от Закона за водите и чл.9,ал.2 от Инструкция за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на община Костенец и постъпило Заявление с вх.№92-И-43/20.09.201 г. от "Ивяни Ен-Ер-Джи" ЕООД, уведомява населението, че е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост №46 от Приложение №2 от Закона за водите, находище "Момин проход", Софийска област, община Костенец, Момин проход, Каптиран естествен извор, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на община Костенец с Решение №10/18.01.2011 г. на Министъра на околната среда и водите - публикувано на 30.10.2019 г.