Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до всички заинтересовани лица

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК община Костенец съобщава на всички заинтересовани лица, които не са получили уведомителни писма, изпратени от Общинска администрация – Костенец, за съобщаване на заповед № РД-04-296/29.07.2019г. на Кмета на община Костенец за изменение на кадастралния регистър към плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността "Балабаница", землище на с. Горна Василица, а именно: Промяна на Трайното предназначение за всички новообразувани имоти от „Урбанизирана” в „Земеделска”, че след изтичане на 7-дневния срок от публикуването на същото на Интернет страницата на общината, заинтересованите лица ще се смятат за уведомени. - публикувано на 06.11.2020 г.

 

Свали файл: