Съобщение

 УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

 

 Уведомяваме ви, че всяко данъчно-задължено лице собственик на недвижим имот на територията на Община Костенец, което няма да ползва имота си и желае да бъде освободено от Такса битови отпадъци в частта сметосъбиране и сметоизвозване  за 2021г. трябва да подаде Заявление-Декларация по чл.71 т.2 от ЗМДТ в срок до  31 октомври 2020г.

 Срока за подаване на Заявление-декларация от юридическите лица  за определяне такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци или чрез пряко договаряне за 2021г. е също до 31 октомври 2020г.

 

Отдел „Местни данъци и такси”

Община Костенец