Заявления ТСУ

1.Вписване на собственост
2.Издаване на скица за недвижими имоти
3.Издаване на скица  и изходни данни за изменение на ПУП
4.Издаване на скица  и изходни данни за изменение на ПУП по цифров модел
5.Издаване удостоверения за обстоятелства и факти по устройство на територията
6.Заверяване на преписи на документи и копия от планове и документацията към тях
7.Заверяване на преписи от подробни устройствени планове
8.Заверяване на преписи от инвестиционни проекти
9.Издаване на констативен протокол и  удостоверения за степен на завършеност на строежи
10.Издаване удостоверение за вида на конструкцията на съществуващи сгради
11.Издаване удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
12.Издаване удостоверение за търпимост на строеж
13.Проверка за установяване съответствието на строеж с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
14.Попълване/поправка на кадастрален план
15.Разглеждане на помощен план по чл. 13а, ал.1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ
16.Разглеждане на преписка по изменение на плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
17.Процедура за изработване "план-извадка" от действащия ПУП
18.Издаване на препис-извлечение от координатния регистър на точките от РГО
19.Предоставяне списък от координати на подробните точки
20.Предоставяне на копие от кадастрален план (без данни за собствеността) в цифров вид за неурбанизирана територия
21.Издаване на удостоверение за идентичност на УПИ/имот
22.Издаване на удостоверение и скица, относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизирани територии
23.Осъществяване контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа                       
24.Заверка на достигнати проектни нива изкоп, цокъл, корниз /стреха/ и било на основното застрояване
25.Проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването
26.Издаване на  удостоверение за попълнен кадастър
27.Издаване удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 54а, ал.1  от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ
28.Издаване на разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства
29.Прокарване на временен път до УПИ, които имат лице на проектирани нови улици
30.Издаване заповед за учредяване право на  преминаване през чужди поземлени имоти
31.Издаване на заповед за осигуряване на достъп в недвижим имот
32.Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – общинска собственост
33.Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
34.Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за ползване или застрашени от самосрутване
35.Уведомление във връзка с чл.197, ал.1 от ЗУТ за премахване на законен строеж
36.Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
37.Издаване разрешение за ползване на общински терен или тротоарно право за складиране на строителни материали
38.Определяне на маршрут за транспортиране на отпадъци и изготвяне на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси
39.Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък
40.Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
41.Изплащане на средногодишно рентно плащане, съгласно чл. 37, ал. 7 от ЗСПЗЗ /”бели петна”/
42.Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областна дирекция „Земеделие”
43.Издаване на удостоверение за регистрация на домашно куче
44.Включване на земеделски земи в границите на урбанизирани територии - определяне на такса за промяна предназначението на земеделска земя от ОПФ

45.Заявление за издаване на разрешение за строеж

46.Заявление за одобряване на подробен устройствен план

47.Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

48.Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план