Образци на документи МДТ

Образци на документи към Местни данъци и такси

1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

2. Издаване на удостоверение за данък наследство

3. Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка

4. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство и право на строеж

5. Издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси

6. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ

7. Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ

8. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ

9. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ

10. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил


10.1 Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ без леки автомобили


11. Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на физически лица

11.1 Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране и сметосъбиране на юридически лица

12. Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци

13. Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество)

14. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

15. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство

16. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации

17. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87, ал. 6 ДОПК)

18. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129, ал. 1 ДОПК

19. Приемане декларации по чл. 61н от Закон за местни данъци и такси – облагане с патентен данък

20. Приемане декларации по чл. 61 р от Закон за местни данъци итакси – облагане с туристически данък

21. Предоставяне на информация по писмено искане на съдебен изпълнител във връзка с образувано пред него дело

22. Отписване на МПС

23. Приемане на декларация по чл.61Х от ЗМДТ от Закон за местни данъци и такси – облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници