ОП "Последваща оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 на Община Костенец"

Решение - 2014-11-06 08:58:22 +0300

Обявление - 2014-11-06 09:00:15 +0300

Документация - 2014-11-06 09:05:33 +0300

Разяснение оценка 1 - 2014-11-21 09:43:52 +0300

Протокол 1 - 2014-12-05 09:21:44 +0300

Покана за отваряне на ценови оферти - 2014-12-05 09:23:57 +0300

Протокол 2 - 2014-12-12 09:40:56 +0300

Протокол 3 - 2014-12-18 09:48:47 +0300

Решение оценка - 2014-12-18 09:49:52 +0300

Сключен Договор - 2015-02-02 16:29:54 +0300

Договор - 2015-02-06 14:05:21 +0300

Гаранция за изпълнение - извлечение - 2015-02-06 14:06:31 +0300

Гаранция за изпълнение - платежно - 2015-02-06 14:08:11 +0300

Свидетелство за съдимост - 2015-02-06 14:10:33 +0300

Удостоверение от Агенция по вписванията обща информация - 2015-02-06 14:12:41 +0300

Удостоверение от Агенция по вписванията Раздел Ликвидация и Несъстоятелност - 2015-02-06 14:13:45 +0300

Удосотоверение за наличие или липса на задължения НАП - 2015-02-06 14:15:57 +0300

Удосотоверение за наличие или липса на задължения Столична община - 2015-02-06 14:17:55 +0300

Информация за плащания - 2015-07-15 15:12:54 +0300

Информация за гаранция за участие - 2015-08-10 14:50:41 +0300