Проекти на нормативни актове

Обява - На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост Общински съвет  - Костенец има намерение да обсъди и да приеме допълнения в приетата с Решение № 6/31.01.2019 г. на Общински съвет Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2019 година” - публикувано на 16.07.2019


Обява -  Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредбата за общинската собственост. На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и мастната администрация, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Костенец в регламентирания 30- дневен срок, считано от 20.05.2019 г., за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект  на Наредба за общинската собственост, като такива могат да бъдат предоставяне в деловодството на Общинки съвет – Костенец или общинска администрация – Костенец, или по електронната поща на e-mail: obs_kostenetz@abv.bg, kostenetz_adm@kostenetz.com

 

Линк: Обява

Линк: Частична оценка на въздействието

Линк: Мотиви

Публикувано на 20.05.2019г.

Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Костенец (2014-2020) за 2018 г. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 22.04.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект на Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Костенец за 2018 г. Проектът е  публикуван на страницата на Община Костенец – www.kostenetz.com на 22.04.2019 г., и е обявен на информационното табло в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Костенец, ул.“Иван Вазов“ №2

Линк: Мотиви

Линк: Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Линк: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Костенец (2014-2020) за 2018 г.

Публикувано на 22.04.2019 г.

Обявление - Община Костенец  предлага на Вашето внимание Проект  на „Наредба № 1 за обществения ред и безопасността на движението в община Костенец”. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 18.04.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект за „Наредба № 1 за обществения ред и безопасността на движението в община Костенец”. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес : гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2

Линк: Мотиви

Линк: Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Линк: Проект

Публикувано на 18.04.2019 г.

Обява - Общински съвет-Костенец има намерение да обсъди и да приеме допълнения в приетата с Решение №6/31.01.2019г. на ОбС-Костенец "Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Костенец през 2019 г." -  Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програмата. Е-mail адреси: kostenetz_adm@kostenetz.com и  obs_kostenetz@abv.bg -  публикувано на 08.04.2019г.

Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на община Костенец- Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

Линк: Мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 05.04.2019 г.

Обявление - Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект на План за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните политики (2019-2020 г.) - На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 28.02.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект на План за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните политики (2019-2020) г. Проектът е публикуван на страницата на Община Костенец – www.kostenetz.com на 28.02.2019 г.,и е обявен на информационното табло в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2.

Линк: Обявление

Линк: План за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните политики (2019-2020 г.)

Линк: Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Публикувано на 28.02.2019 г.

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговски дружества с общинско участие в капиталаСъгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

Линк: Мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 20.02.2019 г.

Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. - публикувано на 19.02.2019 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Костенец за 2020 г. - публикувано на 18.02.2019 г.

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Костенец, приета с Решение № 105 по протокол № 13 от 18.12.2008 г. на Общински съвет – Костенец - Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg

Линк: Мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 07.02.2019 г.


Обявление на проект за приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Костенец и дейността на ОбС-Костенец, ПК и взаимодействието му с общинската администрация - Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Костенец, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на e-mail адрес: obs_kostenetz@abv.bg
Линк: Мотиви

Линк: Проект

Публикувано на 31.01.2019 г.

Обявление -  Община Костенец предлага на Вашето внимание Проект за изменение на Наредбата за търговската дейност на територията на община Костенец - публикувано на 05.01.2019 г.

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да отмени Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните  комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение № 6 по Протокол № 2 от 26.11.2015г. - публикувано на 04.01.2019 г.

Обява - Общински съвет-Костенец приема Наредба за изменение на Наредба №1 за обществения ред и безопастността на движението на територията на община Костенец - публикувано на 03.01.2019 г.

 Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2019 г. - публикувано на 28.12.2018

Обявление за промяна в Наредбата за администриране на местни данъци, такси и цени на услуги - публикувано на 14.12.2018

Проект за изменение на наредбата за администриране на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец - публикувано на 06.12.2018

Проект на програма за развитие на туризма в община Костенец 2019-2020 г. - публикувано на 04.12.2018

Проект на план-сметка за 2019 г. - публикувано на 27.11.2018

Обява - Общински съвет-Костенец има намерение да измени Наредбата за общинската собственост - публикувано на 15.11.2018

Обява - Общински съвет - Костенец има намерение да измени Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие " Благоустройство и комунално стопанство" гр.Костенец - публикувано на 15.11.2018

Обява -  Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредбата за определянето и  админстрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец - публикувано на 29.10.2018

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да измени Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Простоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация - публикувано на 30.08.2018

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Костенец - публикувано на 09.08.2018

Oбявление Промяна в Програмата за 2018 г. - публикувано на 26.06.2018

Общински съвет – Костенец има намерение да измени Правилника за организация и дейността на ОП „ОГЗГФ”- публикувано на 17.07.2018

Обява - Общински съвет-Костенец има намерение да измени Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговските дружества с общинско участие в капитала - публикувано на 25.06.2018

Проект на предложение относно актуализиране на ОСРСУ (2016-2020) - публикувано на 15.06.2018

Обява- Общински съвет-Костенец има намерение да измени Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация - публикувано на 07.06.2018

Обява- Общински съвет-Костенец има намерение да измени Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Костенец - публикувано на 28.05.2018

Обява-Общински съвет-Костенец има намерение да обсъди и приеме допълнения в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2018 година” - публикувано на 21.05.2018

Проект на Годишен доклад за наблюдение на ОПР на община Костенец (2014-2020) за 2017 година - публикувано на 30.04.2018

Обявление за промяна в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2018 година" - публикувано на 30.04.2018

Обявление- Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и услуги на територията на община Костенец- публикувано на 27.04.2018

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Костенец за 2019 г. - публикувано на 26.03.2018

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ - 2019 - публикувано на 26.03.2018

Обявление за промяна в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2018 година" - публикувано на 23.03.2018

Обява - Общински съвет- Костенец има намерение да измени Наредбата за управление на общинските пътища в община Костенец - публикувано на 23.03.2018г.

Обява - Промени в Наредба за местни данъци и такси на община Костенец - публикувано на 26.02.2018

Обява - Общински съвет-Костенец има намерение да измени Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец, Постоянните комисии и взаимоотношенията му с Общинската администрация -  публикувано на 23.02.2018г.

Промяна в програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Костенец през 2018 година - публикувано на 19.02.2018

Програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Костенец за 2018 година - публикувано на 29.12.2017

Обява - Проект на Наредба за местни данъци и такси на територият на Община Костенец - публикувано на 15.12.2017

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да измени Наредбата за рекламната дейностна територията на Община Костенец. - публикувано на 20.11.2017

ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2018 Г. - публикувано на 17.11.2017 г.

Обява Решение № 867 ОТ 01.11.2017Г. НА АССО - публикувано на 13.11.2017

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Костенец - публикувано на 27.10.2017

Обява Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Костенец - публикувано на 27.10.2017

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ за ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА  И  УЧЕНИЦИТЕ  В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ за периода 2017-2019 г. - публикувано на 20.10.2017 г.

Промени в "Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Костенец през 2017 година" - публикувано на 17.10.2017

Промени в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2017 година” - публикувано на 25.09.2017

Обява - промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костетнец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация - публикувано на 20.09.2017

Доклад за изпълнение на общинската стратегия за развитие на СУ-16-17 г. - публикувано на 12.09.2017

Обява - Промяна в Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Костенец през 2017 година - публикувано на 12.09.2017

Обявление за промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Костенец през 2017 година - публикувано на 01.08.2017

Обява - допълнение в Правилника за организацията и дейността на ОП "ОГЗГФ" - Костенец - публикувано на 03.07.2017

Проект за изменение на Наредба №1 за обществения ред и безопасността на движението в община Костенец - публикувано на 14.06.2017

Проект за изменение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от администрацията на Община Костенец - публикувано на 29.05.2017

Обявление за промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Костенец за 2017 година - публикувано на 19.05.2017

Обявление за промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Костенец за 2017 година - публикувано на 27.03.2017

О Б Я В А допълнение в Правилника за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи - публикувано на 24.03.2017

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ЗА 2018 - публикувано на 06.03.2017

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Костенец за 2018 г. - публикувано на 06.03.2017

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на  община Костенец (2014-2020 г.) за 2016 година - публикувано на 28.02.2017

Обявление за промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Костенец за 2017 година - публикувано на 28.02.2017

Допълнение в Наредбата за МДТ - публикувано на 28.02.2017

Обява - промени в Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Траянови врата” гр. Костенец - публикувано на 28.02.2017

Обява - Програма по Енегрийна ефективност - публикувано на 07.02.2017

Проект - Програма по Енергийна ефективност - публикувано на 07.02.2017

Обява - промяна в размера за възнаграждение на общинските съветници - публикувано на 23.01.2017

Обява - Промяна в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2017 - публикувано на 20.01.2017

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Kостенец върху общинската част от капитала на търговските дружества - публикувано на 20.01.2017

Програма за развитие на туризма 2017-2018 - проект - публикувано на 19.01.2017

СПРАВКА НАРЕДБАТА ЗА МДТ - публикувано на 05.01.2017

СПРАВКА ПРАВИЛНИКА НА ОП ОГЗГФ - публикувано на 05.01.2017

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ПРЕЗ 2017 Г. - публикувано на 30.12.2017

Обява - промени в "Правилника за организация и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и земи в горски фонд – Костенец” - публикувано на 22.11.2016

Обява - Промяна в Наредбата за местни данъци и такси и цени на услуги в Община Костенец - публикувано на 22.11.2016

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство „ОП БКС“- гр. Костенец - публикувано на 22.11.2016

Обява - промяна в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016година” - публикувано на 17.10.2016

План за действие за подкрепа на ИП - публикувано на 14.10.2016

Обява - Промяна в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016 година - публикувано на 12.10.2016

Обява - Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец, поради изменение на Закона за автомобилните превози - публикувано на 11.10.2016

Обява - Общински съвет – Костенец има намерение да приеме Наредба за условията и реда за вписване на общинските детскии градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Костенец - публикувано на 06.10.2016

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детскии градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Костенец - публикувано на 06.10.2016

Обява - Проект за изменение на Наредба за търговската дейност в Община Костенец - публикувано на 14.09.2016

Обява - Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси - публикувано на 14.09.2016

Обява - Проект за изменение на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016година - публикувано на 02.09.2016

Обява - Промяна в правилника на Общински съвет - Костенец - публикувано на 11.08.2016

Обява - Актуализация на Наредба за управление на общинските пътища в община Костенец - публикувано на 13.07.2016

Промяна в Наредба за управление на общинските пътища - публикувано на 13.07.2016

Промяна в Наредба за определянето и администрирането на местни данъци и цени на услуги на територията на община Костенец - публикувано на 13.07.2016

Обява - Допълнение в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016година” - публикувано на 08.07.2016

Обява - НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ - публикувано на 04.07.2016

НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ - публикувано на 04.07.2016

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2015 г. - публикувано на 06.06.2016

Програма за физическо възпитание и спорт в Община Костенец - публикувано на 11.05.2016

Обява - Програма за физическо възпитание и спорт в Община Костенец - публикувано на 11.05.2016

Обява - Промяна в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016 година - публикувано на 11.05.2016

Обява - Устройствен правилник - публикувано на 11.05.2016

Обява - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец - публикувано на 10.05.2016

Промени в Правилника за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи - публикувано на 14.04.2016

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2017 г. В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ - публикувано на 01.04.2016

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО КОСТЕНЕЦ - публикувано на 01.04.2016

Обява - Промяна в Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Костенец през 2016 година - публикувано на 28.03.2016

Обява - Промени в Правилника за дейността на Общински съвет – Костенец - публикувано на 14.03.2016

Обява допълнение Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016 година - публикувано на 12.03.2016

Обява план за младежта

План за младежта 2016 г.

Обява - Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата - публикувано на 10.02.2016

Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата - публикувано на 10.02.2016

Изменение в НСУРЗОПФ - публикувано на 10.02.2016

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Костенец  2016 – 2020 г. - публикувано на 05.02.2016

Допълнение в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2016 година - публикувано на 10.02.2016

Стратегия за управление на общинската собственост 2016 г. - 2019 г. - публикувано на 13.01.2016 г.

Програма за управление на общинската собственост 2016 г. - публикувано на 13.01.2016 г.

Правилник - отпускане на еднократни помощи - публикувано на 11.01.2016 г.

Обява отпускане на еднократни помощи - публикувано на 11.01.2016 г.

Проект за Наредба на Местни данъци и такси към Община Костенец - публикувано на 03.12.2015 г.

Проект за правилиник на Общински съвет - Костенец - публикуван на 13.11.2015 г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА № 1 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, ОТНОСНО РЕЖИМА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА - публикувано на 12.11.2015 г.

Обява допълнение програма 2015 - публикувано на 28.08.2015 г.

Стратегия за образователна интеграция - публикувано на 16.07.2015 г.

План за действие на общинската стратегия за образователна интеграция - публикувано на 16.07.2015 г.

Обява допълнение програма 2015 - публикувано на 16.07.2015 г.

Общинска програма за закрила на детето 2015-2016 г. - публикувано на 11.06.2015 г.

Обява допълнение програма 2015

Обява допълнение програма 2015 - публикувано на 15.04.2015 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Костенец за 2016 година - публикувано на 06.04.2015 г.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от администрацията на Община Костенец

Проект - Програма Туризъм - публикувано на 09.03.2015 г.

Вариант за обсъждане на Последваща оценка на ОПР на община Костенец 2007-2013 г. - публикувано на 12.02.2015 г.

Обява програма 2015 г. - публикувано на 15.01.2015 г.

Програма за управление и разпореждане с общ.имоти-2015 - публикувано на 15.01.2015 г.

Промяна в Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Костенец - публикувано на 09.01.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ_Проект за изменение на Наредба за МДТ - публикувано на 26.11.2014 г.

Обявление Промяна в Програма за ОС 2014 г.

Обявление Проект за изменение на Наредбата за МДТ       21.08.2014 г.

Годишен план социални услуги 2014 г.          20.03.2014 г.

Годишен план социални услуги 2015 г.          20.03.2014 г.

Годишна програма ЗД 2014 г.                      20.03.2014 г.