Публичен търг с тайно наддаване на 16.08.2018г. от 10.00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ

Община Костенец обявява публичен търг с тайно наддаване на 16.08.2018г. от 10.00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, подробно описани по землища, имоти и начин на трайно ползване /НТП/ „пасище“, „пасище с храсти“, „пасище,мера“ и „ливади“ в списък, неразделна част от документацията за участие - публикувано на 31.07.2018 г.