Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост на 23.10.2018 г. от 14.00 ч.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.35 и чл.82, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за общинската собственост, във връзка с Решение № 102/25.09.2018г. на Общински съвет - Костенец обявява публично оповестен конкурс на 23.10.2018 г. от 14.00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост: ученически бюфет, състоящ се от столова – 100кв.м., кухня – 50 кв.м., сервизно помещение – 50 кв.м., разположен се на първи етаж в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, застроено в УПИ І „За училище” в кв. 99 по регулационния план на гр. Костенец, с адрес: гр. Костенец, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 7 - публикувано на 09.10.2018 г.
Свали файл: