Решение №115 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка

Решение №115 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 113 и следващите от Търговския закон и във връзка с чл. 51, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговски дружества с общинско участие в капитала

Свали файл: