Решение №116 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка

Решение №116 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси

Свали файл: