Решение №117 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка

Решение №117 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4 от Търговски закон, чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 1, т. 1 от Търговски закон, чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговски дружества с общинско участие в капитала

Свали файл: