Решение №139 по Протокол №29/21.12.2018г. относно определяне на размера и местоположението на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване

Решение №139 по Протокол №29/21.12.2018г. относно определяне на размера и местоположението на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата на територията на общината и даване на съгласие за предоставянето им за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020г. по реда на чл.37 и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Свали файл: