Решение №36 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно даване на съгласие, като собственик на поземлен имот с идентификатор № 38916.10.220

Решение №36 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно даване на съгласие, като собственик на поземлен имот с идентификатор № 38916.10.220 по кадастралната карта на к.к Вили Костенец за изработване на ПУП-ИПУР и даване на съгласие , като собственик на УПИ IX"За озеленяване" в кв.2 по регулационния план на к.к. Вили Костенец за застрояване в съседен УПИ по дворищнорегулационната граница, във връзка с внесено мотивирано предложение за ПУП-ИПРЗ.

Свали файл: