Решение №72 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно даване на съгласие, като собственик за изменение на ПУП-ИПУР и ПУП-ИПРЗ на УПИ XI-116 и УПИ X в кв.13 по регулационния план на с.Подгорие

Решение №72 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно даване на съгласие, като собственик за изменение на ПУП-ИПУР и ПУП-ИПРЗ на УПИ XI-116 и УПИ X в кв.13 по регулационния план на с.Подгорие

Свали файл: