Решение №86 по Протокол №18/30.08.2018 г.

Решение №86 по Протокол №18/30.08.2018 г. - на основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2, чл.48, ал.1 и във връзка с чл.33, ал.1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Свали файл: