Решение №98 по Протокол №20/11-12.09.2018г.

Решение №98 по Протокол №20/11-12.09.2018г. На основание чл.21,ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.40, ал.1, §8 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл.19 от Наредба за изискванията за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесиите

Свали файл: