Решение №99 по Протокол №20/11-12.09.2018г.

На основание чл.21, ал.1,т.6 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и във връзка чл.61, чл.63 и чл.68, ал.1, т.2, ал.2 , ал.3 и ал.4 – ал.7 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на МОН, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017г., обн., Дв, бр.81 от 10.10.2017г.

Свали файл: