С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 01.12. 2017 г. в Държавен фонд „Земеделие” бяха подписани два договора на община Костенец за финансиране на следните проекти:
1. „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“ на стойност 5 853 706,45 лв. без ДДС

2. „Подобряване на материалната база на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Костенец на стойност 1 165 349,83 лв. без ДДС

Първият проект обхваща 9 км. общински път с начало - кръстовището на ул. „Търговска” и ул. „Китка” в гр. Костенец и край - площада на Вили Костенец, като е предвидена реконструкция на пътя и съоръженията по него, полагане на нова асфалтова настилка, бордюри и изграждане на нови тротоари в гр. Костенец и с. Костенец.
Дейностите в ОУ „Св.Св Кирил и Методий” включват цялостен ремонт на отоплителната инсталация на училището и обновяване на двора в т.ч. изграждане на комбинирано игрище за волейбол и баскетбол с трибуни към него, едно игрище за мини-футбол и хандбал, две игрища за народна топка и зона за лека атлетика. Ще бъде оформена паркова част и сцена за артистични прояви и учебна стая на открито.

Договорите са по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са резултат от над едногодишните усилия на ръководството на община Костенец, Главния инженер на Общината, служителите на отдел „Проекти на ЕС” и с подкрепата на Общински съвет – Костенец.