„ГОРСКАТА“ ПОДМЯРКА 8.6 – ВЪВ ФОКУСА НА ИНТЕРЕСА В КОСТЕНЕЦ

„ГОРСКАТА“ ПОДМЯРКА 8.6 – ВЪВ ФОКУСА НА ИНТЕРЕСА В КОСТЕНЕЦ

Какви дейности и разходи могат да бъдат финансирани с безвъзмездни средства и кой може да кандидатства за помощта по подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – такъв беше основно интересът от страна на посетителите на откритата приемна в Костенец, която Областен информационен център София-град и София-област организира днес в централната градска част.
За три часа – между 11:00 и 14:00 ч. експертите на центъра консултираха 60 души, които имаха различни въпроси, повечето от които свързани с допустимостта на дейностите и разходите по различни мерки от ПРСР. Силен интерес имаше към една подмярка 8.6. – една от т.нар. горски мерки, която има за цел подпомагане на недържавните гори и е отворена до 31 юли 2018 г. По нея могат да кандидатстват физически и юридически лица, местни поделения на вероизповеданията и общини, които са собственици на горски територии, а също и микро, малки и средни предприятия и горски стопани, доставчици на услуги.
По мярката се подкрепят инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, като например изграждане, придобиване или подобрение на сградите за производство и закупуването на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината. Общи разходи, свързани с инвестицията, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, също са допустими по подмярка 8.6. Интересното при нея е, че ще бъдат подпомагани проекти не само в селските райони, а на практика са обхванати всички райони на страната, като обаче безвъзмездното подпомагане ще бъде – 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони и 40% за всички останали.
Софийската областна информационна кампания на ОИЦ – София ще продължи на 14 май, когато експертите на центъра ще бъдат в община Ихтиман.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изтегли от тук: