П"Доставка и монтаж на детски съоръжения за игра по три обособени позиции"