ОП "Борсова сделка за доставка на газьол за нуждите на Община Костенец"