ОП "Доставка на автомобилни горива за нуждите на община Костенец"