ОП "Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП "Благоустройство и комунално стопанство" гр. Костенец"