ОП "Доставка на съдове за събиране на битови и строителни отпадъци за нуждите на ОП "Благоустройство и комунално стопанство" гр. Костенец, по обособени позиции"

Решение - 2017-02-14 13:01:12 +0300

Обявление - 2017-02-14 13:03:52 +0300

Документация - 2017-02-14 13:05:01 +0300

Съобщение до средствата за масово осведомяване - 2017-02-14 13:07:24 +0300

Разяснение 1 - 2017-02-23 13:13:11 +0300

Разяснение 2 - 2017-02-27 20:32:05 +0300

Разяснение 3 - 2017-03-06 14:35:35 +0300

Протокол 1 - 2017-03-29 14:01:12 +0300

Съобщение за отваряне на ценови предложения - 2017-03-29 14:03:51 +0300

Протокол 2 - 2017-04-04 10:54:15 +0300

Решение за определяне на изпълнител - 2017-04-06 11:04:32 +0300

Договор - Обособена позиция 1 - 2017-08-30 10:19:12 +0300

Договор - Обособена позиция 2 - 2017-08-30 10:24:11 +0300

Договор - Обособена позиция 3 - 2017-08-30 10:27:01 +0300

Договор - Обособена позиция 4 - 2017-08-30 10:30:48 +0300