ОП "Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на община Костенец, в териториалният обхват на ТП „ДГС Костенец“