ОП „Реконструкция и основен ремонт на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация ЕООД и Медицински център № 1, гр. Костенец“

Решение - 2017-07-17 14:21:23 +0300

Обявление - 2017-07-17 14:23:15 +0300

Документация - 2017-07-17 14:26:41 +0300

Обособена позиция 1 - 2017-07-17 14:31:51 +0300

Обособена позиция 2 - 2017-07-17 14:34:08 +0300

Разяснение 1 - 2017-08-14 11:10:52 +0300

Протокол 1 - 2017-08-22 17:04:27 +0300

Протокол 2 - 2017-08-29 17:12:24 +0300

Покана отваряне на ценови оферти - 2017-08-29 17:15:31 +0300

Решение за класиране - 2017-09-04 16:50:11 +0300

Доклад комисия - 2017-09-04 16:53:18 +0300

Решение за прекратяване Обособена позиция 2 - 2017-09-11 11:37:27 +0300

Обявление възложена поръчка - 2017-11-01 16:15:26 +0300

Договор - 2017-11-01 16:20:59 +0300

Ценово предложение - 2017-11-01 16:25:34 +0300

Техническо предложение - 2017-11-01 16:29:55 +0300