ОП „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“

Документация - 2019-08-22 13:29:03 +0300

Методика за оценка на офертите - 2019-08-22 13:29:47 +0300

Обявление - 2019-08-22 13:33:50 +0300

Приложение 1 техническа спецификация - 2019-08-22 13:34:57 +0300

Решение - 2019-08-22 13:36:07 +0300

Образец 2 ЕЕДОП - 2019-08-22 13:36:56 +0300

Образци - 2019-08-22 13:37:10 +0300

Технически проекти - 2019-08-22 15:54:39 +0300

Протокол 1 - 2019-09-27 14:25:00 +0300

Покана - 2019-10-23 11:14:19 +0300

Решение - 2019-10-31 13:05:09 +0300

Доклад2019-10-31 13:07:01 +0300

Протокол 22019-10-31 13:08:25 +0300

Протокол 32019-10-31 13:09:26 +0300