Публично състезание с предмет "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" по две обособени позиции.

Решение - 2018-02-12 09:40:24 +0300

Обявление - 2018-02-12 09:42:38 +0300

Документация- 2018-02-12 09:46:12 +0300

Образци - 2018-02-12 09:49:51 +0300

Техническо задание обособена позиция 1 - 2018-02-12 09:51:23 +0300

Техническо задание обособена позиция 2 - 2018-02-12 09:53:55 +0300

Протокол 1 - 2018-03-07 15:18:27 +0300

Протокол 2 - 2018-03-19 14:18:21 +0300

Покана отваряне на ценови оферти - 2018-03-19 14:23:05 +0300

Решение - 2018-03-23 12:25:32 +0300

Доклад комисия - 2018-03-23 12:27:48 +0300

Протокол 3 - 2018-03-23 12:32:17 +0300

Обявление за сключен Договор - 2018-04-13 17:58:52 +0300