Публично състезание с предмет "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" по две обособени позиции.