Наредби

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Костенец

Стратегия за управление на общинската собственост в община Костенец 2016-2019

Механизъм за определяне на общинската годишна субсидия за читалищата

Годишен план на Костенец за развитие на социалните услуги в община Костенец 2018г.

Наредба за търговската дейност

Наредба №1 за обществения ред и безопастността на движението в община Костенец

Наредба за управление на общинските пътища в община Костенец

Наредба за общинската собственост

Наредба №2 за чистотата и опазването на околната среда на територията на община Костенец

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Костенец

Наредба за концесиите 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Костенец

Наредба за управление на общинските пътища в община Костенец

Наредба за отглеждане на животни на територията на община Костенец

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне и заздравяване на строежи или части от тях от администрацията на община Костенец

Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Костенец

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в община Костенец

Наредба за рекламната дейност

Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Костенец

Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговските дружества с общинско участие в капитала

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Костенец

Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Костенец

Наредба за базисните цени за отдаване под наем на имоти-общинска собственост

Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Костенец

Наредба  за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

Наредба за поддържане и опазване на чистота и управление на отпадъците на територията на община Костенец

Наредба за организация и работа на обектите за търговия, туризъм и услуги на територията на общината

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

Общинска програма за закрила на детето

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците

Общинска дългосрочна програма за насърчаване на енергията от възобновяеми и енергийни източници и биогорива 2013-2023

Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорт в община Костенец 2016-2019

Програма за енергийна ефективност 2017-2020

Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на общината

Програма за развитие на туризма 2017-2018

Програма за развитие на туризма 2019г.

Тарифа за таксите за правото на водовземане на находища на минерални води-изключителна държавна собственост, предоставени  безвъзмездно  за издаване на разрешителни за водовземане

Правилник за устройството и дейността на ОП"БКС" гр.Костенец

Правилник за устройството и дейноста на ОП"Траянови врата"гр.Костенец

Правилник за устройството и дейността на ОП"ОГЗГФ"гр.Костенец

Правилник за реда и предоставянето на едноктратни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на община Костенец

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Костенец 2017