ОП „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“