Профил на купувача.Процедури по PRAG

Title
ОП „Доставка при условията на финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобила нуждите на община Костенец" 2018-04-11 14:44:02
ОП „Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане "Чавча" и "Крайна" до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец" 2018-04-04 14:00:06
ОП "Упражняване на строителен надзор по време на строителство" 2018-03-28 08:34:26
ОП "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000" 2018-03-28 08:32:06
П"Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект – „Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец" 2018-03-28 08:30:27
П"Консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000 2018-03-23 11:14:42
П"Консултантски услуги, свързани с управлението на проект "Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" 2018-03-23 11:12:56
ОП "Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец" 2018-03-15 11:34:03
ОП „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец" 2018-03-12 10:44:49
Публично състезание с предмет "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" по две обособени позиции. 2018-02-08 15:11:43

Pages