Профил на купувача; Процедури по PRAG

Title
ОП "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000" 2018-03-28 08:32:06
П"Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект – „Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец" 2018-03-28 08:30:27
П"Консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000 2018-03-23 11:14:42
П"Консултантски услуги, свързани с управлението на проект "Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" 2018-03-23 11:12:56
ОП "Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец" 2018-03-15 11:34:03
ОП „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец" 2018-03-12 10:44:49
Публично състезание с предмет "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" по две обособени позиции. 2018-02-08 15:11:43
ОП "Доставка на автомобилни горива за нуждите на община Костенец" 2018-01-15 10:13:02
ОП "Борсова сделка за доставка на газьол за нуждите на Община Костенец" 2017-12-20 16:04:39
ОП „Доставка при условията на финансов лизинг на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община КОСТЕНЕЦ“ 2017-11-24 11:32:56

Pages