Title
ОП „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“ 2020-05-22 11:06:52
ПС „Извършване на СМР за обект: „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. Костенец, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност” 2020-05-20 14:44:54
ОП „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария на територията на община Костенец” 2020-05-04 13:31:17
П "Подмяна на уличен водопровод по улица „Балчовица”, с. Костенец" 2020-04-30 14:41:35
ПС "Реконструкция на улици в община Костенец" 2020-04-30 14:38:41
ПС "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец" 2020-04-27 14:52:29
ОП "Доставка на горива, смазочни масла и препарати за нуждите на служебните автомобили и друга техника на община Костенец" 2020-01-23 15:12:03
ОП "Борсова сделка за доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Костенец" 2019-10-08 11:32:38
ПС „Строителен надзор, КБЗ, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“ 2019-09-25 11:16:28
ПС „Строителен надзор, КБЗ, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Ст. Караджа", гр. Костенец“ 2019-09-25 11:14:34

Pages