Title
ПС "Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" 2018-05-02 12:42:55
ОП "Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП "Благоустройство и комунално стопанство" гр. Костенец" 2018-04-11 14:45:12
ОП „Доставка при условията на финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобила нуждите на община Костенец" 2018-04-11 14:44:02
ОП „Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане "Чавча" и "Крайна" до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец" 2018-04-04 14:00:06
ОП "Упражняване на строителен надзор по време на строителство" 2018-03-28 08:34:26
ОП "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000" 2018-03-28 08:32:06
П"Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект – „Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец" 2018-03-28 08:30:27
П"Консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000 2018-03-23 11:14:42
П"Консултантски услуги, свързани с управлението на проект "Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" 2018-03-23 11:12:56
ОП "Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Костенец" 2018-03-15 11:34:03

Pages