Title
ОП „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец" 2018-03-12 10:44:49
Публично състезание с предмет "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор" по две обособени позиции. 2018-02-08 15:11:43
ОП "Доставка на автомобилни горива за нуждите на община Костенец" 2018-01-15 10:13:02
ОП "Борсова сделка за доставка на газьол за нуждите на Община Костенец" 2017-12-20 16:04:39
ОП „Доставка при условията на финансов лизинг на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община КОСТЕНЕЦ“ 2017-11-24 11:32:56
Пазарни консултации СМР по проект "Подобряване материалната база на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Костенец" 2017-10-30 16:17:59
ОП „Подмяна на отоплителна инсталация на сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Костенец" ЕООД и „Медицински център 1 – Костенец" ЕООД" 2017-09-21 15:06:55
ОП"Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, хигиенно-санитарни и почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, финансирани от Община Костенец" - II 2017-09-19 15:55:29
ОП" Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на пелети с капацитет 1 т/час" - II 2017-09-19 14:37:54
ОП "Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на община Костенец, в териториалният обхват на ТП „ДГС Костенец“ 2017-07-19 15:46:43

Pages